Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti1, DRAGUTIN KOVAČEVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NAĐA, IVANJICA, Venijamina Marinkovića 70, Ivanjica, MB: 62283149, PIB: 104846617, dana 27.04.2023. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

 1. UVODNE ODREDBE
  1. Ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Korisnici/Posetioci se obaveštavaju o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Rukovaoca koji je vlasnik vebsajta pod nazivom Brightly koji se nalazi na linku https://brightlyofficial.com/, svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, pouci o pravima Korisnika/Posetilaca, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Korisnika/Posetioca da Rukovalac može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je ti u daljem tekstu propisano.
  2. Rukovalac koristi podatke Korisnika/Posetilaca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Posetilaca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika/Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
  3. Korišćenjem Usluge, Korisnik/Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
  4. Korisnik izjavljuje da je pre registracije naloga na Vebsajtu pročitao i razumeo opšte uslove koji se mogu pronaći na sledećem linku: https://brightlyofficial.com/uslovi-kupovine/ (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
  5. Rukovalac podacima i vlasnik Vebsajta je DRAGUTIN KOVAČEVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NAĐA, IVANJICA, Venijamina Marinkovića 70, Ivanjica, MB: 62283149, PIB: 104846617 (u dosadašnjem i daljem tekstu: Rukovalac).
  6. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se odredbe navedenog zakona.
 2. ZNAČENJE TERMINA
  1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:
  • Rukovalac – preduzetnik iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;
  • Usluga – onlajn prodaja odeće i aksesoara priozvedenih od strane Rukovaoca, kao i ponuda raznih pogodnosti i programa Korisnicima (u daljem tekstu: Usluga);
  • Registracija naloga – fizičko lice ima mogućnost da, prilikom posete Vebsajtu, kreira svoj nalog unošenjem podataka o imenu i prezimenu, email adresi i šifri. Tek nakon uspešno kreiranog naloga, takvo lice ima mogućnost da koristi sve usluge koje nudi Rukovalac;
  • Posetilac Vebsajta – fizičko lice koje pristupa sadržaju Vebsajta, a nije Kupac (u daljem tekstu: Posetilac);
  • Kupac na Vebsajtu – fizičko lice koje je registrant Naloga na Vebsajtu i koje koristi Usluge Vebsajta (u dosadašnjem i daljem tekstu: Kupac);
  • Primalac obaveštenja – fizičko lice koje je Kupac ili Posetilac Vebsajta, a koje je dalo izričit pristanak da prima obaveštenja u vidu newsletter-a i/ili telefonskih poziva, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje nudi i pruža Rukovalac;
  • Kupac koji izjavljuje reklamaciju – Kupac koji je izjavio reklamaciju usled nesaobraznosti isporučene robe, pogrešno obračunate cene i drugih razloga propisanih Zakonom o zaštiti potrošača1 (u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača);
  • Lice koje je poslalo upit – Kupac/Posetilac Vebsajta koji šalje upit na e-mail adresu Rukovaoca ili kontaktira Rukovaoca putem telefona, a u cilju dobijanja odgovora od strane Rukovaoca na konkretna pitanja ili zahteve u vezi sa pravima Korisnika/Posetioca;
  • Korisnik – zajednički naziv za Kupca, Primaoca obaveštenja, Kupca koji izjavljuje reklamaciju i Lica koje je poslalo upit;
  • Vebsajt – internet stranica Brightly koja je u vlasništvu i pod kontrolom Rukovaoca, preko koje se pruža Usluga Rukovaoca (u dosadašnjem i daljem tekstu: Vebsajt);
  • Opšti uslovi – dokument kojim se reguliše ugovorni odnos između Rukovaoca i Korisnika, a kojim su propisani uslovi i pravila korišćenja Vebsajta, kao i prava i obaveze Korisnika prema Vebsajtu i uslugama koje Vebsajt pruža;
  • Nalog – profil lica koje se registruje i isti kreira na Vebsajtu, i to tako što unosi adresu svoje elektronske pošte (email), ime i prezime, kao i kreira lozinku uz potvrdu/verifikaciju naloga, i to tako što Vebsajt šalje verifikacioni kod na adresu unete elektronske pošte lica, sve u skladu sa uputstvima koje određuje Vebsajt;
  • Zakon – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018);
  • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
  • Pristanak – je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika/Posetioca, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
  • Podatak o ličnosti – je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
  • Obrada podataka o ličnosti – je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika/Posetilaca, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
  • Obrađivač – je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da, u njegovo ime i za njegov račun, obrađuje podatke o ličnosti Korisnika/Posetilaca;
  • Treće lice – je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Posetilac, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
  • Nadležni organi – su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
  • Poverenik ili Nadzorni organ – je nezavistan i samostalan organ vlasti ustanovljen Zakonom, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom;
 3. RUKOVALAC
  1. Rukovalac podacima je preduzetnik, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.
  2. Preduzetnik iz člana 3.1. u svojstvuRukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika/Posetilaca, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
  3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti da to predoči Korisnicima/Posetiocima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.
  4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih lica kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 14.
 4. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU
  1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Opštim uslovima, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika/Posetioca koji je dalje u tekstu ove Politike privatnosti detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika/Posetioca.
  2. Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke Korisnika na način kako sledi:
   1. od Kupaca Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke:
    • ime i prezime;
    • email adresa;
    • adresa (država, grad, ulica, broj);
    • poštanski broj;
    • broj telefona;
    • podatak o lokaciji;
    • podaci prikupljeni od internet pretraživača.
   2. od Kupaca koji izjavljuju reklamaciju Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke:
    • datum prijema reklamacije;
    • datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
    • broj potvrde o prijemu reklamacije;
    • ime i prezime;
    • broj porudžbine;
    • email adresa;
    • broj telefona;
    • adresa stanovanja;
    • svojeručni potpis;
    • oznaka artikla;
    • datum kupovine;
    • cena artikla;
    • odluka o odgovoru kupcu i datum dostavljanja tog odgovora kupcu;
    • ugovoreni primereni rok za rešavanje;
    • način i datum rešavanja reklamacije;
    • produženi rok za rešavanje reklamacije;
    • tekući račun;
    • naziv banke;
    • opis i razlog reklamacije.
   3. od Lica koje je poslalo upit Rukovaocu, Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke:
    • broj telefona;
    • eventualni podaci iz sadržaja upita;
    • e-mail adresa.
  3. Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke Posetilaca:
    • IP adresa;
    • podatak o lokaciji;
    • podaci prikupljeni od internet pretraživača Posetioca.
  4. Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke Primalaca obaveštenja:
    • e-mail adresa;
    • broj telefona.
  5. Posebne kategorije podataka o ličnosti:
   1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
  6. Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca – Cookies (Kolačići).
   1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika/Posetilaca prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca odnosno Cookies (Kolačiće).
   2. Rukovalac prikuplja od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke:
     • naziv zahtevane datoteke;
     • tip i verzija pretraživača;
     • koršćeni operativni sistem;
     • aktiviranje Javascripta;
     • kolačići (cookies) uključeni/isključeni;
     • referentni URL – prethodno posećena stranica;
     • IP adresa;
     • vreme pristupa;
     • klikovi;
     • sadržaj popunjenih formulara;
     • naziv uređaja i klasa uređaja;
     • naziv internet provajdera i geografski podaci
 5. SVRHA I OSNOV OBRADE PODATAKA
  1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje:
    • na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Korisnika iz Opštih uslova, kako je Opštim uslovima i Zakonom propisano, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2 Zakona;
    • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 Zakona;
    • na osnovu izričitog pristanka datog od strane Korisnika/Posetioca, koji ima zasebnu formu, a čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12 stav 1 tačka 1 Zakona ili se može sastojati u konkludentnoj radnji iz koje se može zaključiti da je Korisnik/Posetilac saglasan sa određenom obradom podataka;
    • na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12 stav 1 tačka 6 Zakona;
    • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 Zakona, a u vezi sa članom 55 Zakona o zaštiti potrošača;
    • po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika/Posetilaca.
  2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:
    • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Kupca (podaci iz člana 4.2. stav a));
    • ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca, za podatke u vezi Kupca koji izjavljuje reklamaciju (podaci iz člana 4.2. stav b))
    • slanja verifikacionog koda prilikom registracije Naloga ili izmene šifre kod već postojećeg Naloga (podatak o e-mail adresi);
    • pružanja informacija i odgovora na upit i/ili zahtev Licu koje je poslalo upit Rukovaocu od strane Rukovaoca (podaci iz člana 4.2. stav c));
    • vođenja vansudskih postupaka u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a u vezi sa pokrenutim vansudskim postupkom od strane Lica koje izjavljuje reklamaciju i čiji je reklamacioni zahtev odbijen;
    • obaveštavanja Primaoca obaveštenja koji je dao izričit pristanak za slanje newsletter-a i pozivanje/slanje elektronske poruke radi dobijanja informacija od strane Rukovaoca o promotivnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa Uslugom Rukovaoca (podatak o email adresi i broju telefona iz člana 4.4.)
    • u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika/Posetioca, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
    • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.
  3. Osnov obrade i svrha obrade u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 4.2, 4.3 i 4.4. detaljno su navedeni u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca kod Rukovaoca iz člana 14.
  4. Obrada u druge svrhe
   1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:
     • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
     • okolnosti u kojima su takvi podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika/Posetioca;
     • prirodu predmetnih podataka;
     • moguće posledice dalje obrade za Korisnika/Posetioca.
  5. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
 6. PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA
  1. Pristanak dat od strane Korisnika/Posetioca daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, ili drugim naslovom koji na nedvosmislen način ukazuje da je reč o pristanku na obradu podataka o ličnosti, a sadržina istog je opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
  2. Korisnik/Posetilac nije uslovljen davanjem Pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju Pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena, te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se Pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku/Posetiocu da ostvari svoje pravo.
  3. Korisnik/Posetilac ima pravo da opozove Pristanak u svakom trenutku. Opoziv Pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu Pristanka pre opoziva. Pre davanja Pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje Pristanka, kao i davanje Pristanka, mora biti jednostavno.
  4. Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici/Posetioci prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst Pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.
  5. Obrada koja se vrši na osnovu Pristanka je obrada adrese elektronske pošte i broja telefona u cilju obaveštavanja o aktivnostima Vebsajta, pogodnostima koje nudi Rukovalac i direktnog oglašavanja, a Pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju.
  6. Pristanak se može dati i konkludentnom radnjom, na način što će Korisnik/Posetilac samoinicijativno podeliti lične podatke prilikom ostvarivanja inicijalnog kontakta ili prilikom uspostavljanja komunikacije sa Rukovaocem (npr. kroz telefonski poziv ili elektronsku poštu prilikom slanja upita).
 7. OBAVEŠTENJA I NEWSLETTER
  1. Rukovalac šalje Primaocima obaveštenja i newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, a sve na osnovu izričite saglasnosti Primaoca obaveštenja.
  2. Radnje iz člana 7.1. Rukovalac može vršiti i usmenim putem ili slanjem elektronske poruke, na način što će Primaoca obaveštenja, koji je za to dao izričitu saglasnost, kontaktirati putem telefona.
  3. Rukovalac na osnovu izričitog pristanka Primaoca obaveštenja istog obaveštava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem email obaveštenja ili telefonskim putem u svrhe omogućavanja zainteresovanim licima, odnosno Primaocima obaveštenja da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Rukovalac.
  4. Rukovalac ima mogućnost da obaveštenja o novim proizvodima, akcijama i uslugama šalje putem elektronske poruke korišćenjem broja telefona Primaoca obaveštenja, a na osnovu njegove izričite saglasnosti date prilikom registracije.
  5. Primalac obaveštenja ima pravo da se odjavi od daljeg obaveštavanja u svakom trenutku, i to tako što će podneti zahtev za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Putem obaveštenja od strane Rukovaoca, Primaocu obaveštenja je na jasan način ponuđeno da, u svakom trenutku, može da se odjavi od primanja daljih obaveštenja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena, odnosno predočena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja/elektronske poruke/poziva koje Primalac obaveštenja primi kao svoju email poštu ili elektronsku poruku ili kroz telefonski razgovor.
  6. U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Primalac obaveštenja koji je pristao na obaveštavanje o novostima i pogodnostima, svoj opoziv pristanka može dati klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca, ili pismeno na sledeću email adresu: info@brightlyofficial.com.
 8. PRAVA KORISNIKA/POSETILACA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Pravo Korisnika/Posetilaca da budu informisani i njihovo pravo na pristup informacijama se sastoji u sledećem:
   1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika/Posetioca istom pruži informacije o:
     • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način radno angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu podataka;
     • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
     • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
     • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
     • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
     • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
     • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
     • postojanju prava na opoziv Pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv Pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu Pristanka pre opoziva;
     • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
     • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se takvi podaci ne daju;
     • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.
   2. Na zahtev iz člana 8.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika/Posetioca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik/Posetilac podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako je to lice zahtevalo da se informacija pruži na drugi način.
  2. Pravo na ispravku i dopunu:
   1. Korisnik/Posetilac ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik/Posetilac ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
   2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika/Posetioca, isti će ispravku iz člana 8.2.1. izvršiti sam.
   3. Ukoliko Korisnik/Posetilac nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 8.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu kako bi isti izvršio ispravku/dopunu podataka.
  3. Pravo na brisanje:
   1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika/Posetioca, bez nepotrebnog odlaganja, lične podatke iz člana 4 ove Politike privatnosti izbriše u sledećim slučajevima:
     • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
     • Korisnik/Posetilac je opozvao Pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
     • Korisnik/Posetilac je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
     • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
     • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
     • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
  4. Pravo na ograničavanje obrade:
   1. Korisnici/Posetioci imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka, zatim ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.
  5. Pravo na prigovor:
   1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano, Korisnik/Posetilac ima pravo da, u svakom trenutku, podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika/Posetioca koji je podneo prigovor.
   2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu u slučaju iz člana 8.5.1. ukoliko je predočio Korisniku/Posetiocu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika/Posetioca ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.
 9. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Podaci o ličnosti Korisnika/Posetilaca iz člana 4.2, 4.3 i 4.4., koji su prikupljeni preko Vebsajta, skladište se u elektronskoj formi na serveru kompanije adam i obezbeđeni su SSL sertifikatom, a pristup centralnoj bazi podataka koja se nalazi na prethodno pomenutom serveru ima Rukovalac.
  2. Podaci o ličnosti Korisnika/Posetilaca navedeni u članu 4.2, 4.3, i 4.4. čuvaju se u centralnoj bazi kompanije Rukovaoca, a obezbeđeni su adekvatnim organizaciono-tehničkim merama. Predmetni podaci se u elektronskoj formi čuvaju na matičnom serveru koji ispunjava visoke standarde IT bezbednosti. Pristup podacima dozvoljen je samo ograničenom broju lica koji su zaposleni kod Rukovaoca, a koja imaju ovlašćenje, odnosno obavezu da pristupajući istim resursima održavaju sistem u stanju funkcionalnosti i adekvatnom nivou zaštite.
  3. Unutar kompanije Rukovaoca, pristup podacima iz člana 4.2, 4.3, i 4.4. imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, odnosno zaposleni na poslovima na kojima su ovlašćeni da imaju pristup i obrađuju gore navedene podatke Korisnika/Posetilaca.
  4. Podaci o ličnosti Kupaca koji izjavljuju reklamaciju, odnosno odustaju od artikla iz člana 4.2. stav b) ove Politike privatnosti, odnosno konkretno podaci o imenu i prezimenu, adresi, poštanskom broju, broju porudžbine, broju mobilnog telefona, e-mail adresi, broju tekućeg računa, nazivu banke i datumu kupovine se skladište i u materijalnoj formi kod obrađivača City Express d.o.o., Svetog Save br. 36, 11271 Surčin, matični broj: 17402145 (u daljem tekstu: Obrađivač), a obezbeđeni su u skladu sa politikom bezbednosti __________.
  5. U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 9.1, 9.2, 9.3. i 9.4. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu ove Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu.
 10. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA – OBRAĐIVAČA PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Opštih uslova, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa i unapređenja njegovog rada koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.
  2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada podataka vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbedi adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca.
  3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 10.2. ove Politike privatnosti, Rukovalac sa Obrađivačima zaključuje ugovor o obradi podataka, koji može biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, a koji sadrži sve potrebne elemente predviđene Zakonom.
  4. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 10.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:
    • City Express;
 11. BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća, kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.
  2. Uzimajući u obzir okolnosti iz člana 11.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili prustupa podacima o ličnosti Korisnika/Posetilaca.
  3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni, uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.
  4. Rukovalac sprovodi sledeće mere zaštite:
    • implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
    • primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke;
    • ograničenje pristupa osetljivim podacima, kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će da obezbede da samo određeni zaposleni kod Rukovaoca kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka.
  5. Svi podaci o Korisnicima/Posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo licima angažovanim od strane Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa ovom Politikom privatnosti.
  6. Podaci o Korisnicima koji su izvršili kupovinu na Vebsajtu se čuvaju na sigurnim serverima koji su zaštićeni lozinkom i firewall-om. Sve elektronske transakcije u vezi kupovine artikala preko Vebsajta Rukovaoca biće šifrovane putem SSL tehnologije.
  7. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje,obezbeđivanje illi razmena takvih podataka Korisnika u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je u pitanju banka ili nadležni državni organi.
  8. Rukovalac vrši zaštitu iz člana 11.8. na način što se prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica.
  9. Podaci o ličnosti moraju da budu primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade, da budu tačni i, ako i kada je to neophodno, ažurirani. Provajder kartičnog plaćanja će preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave. Podaci o ličnosti će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe čuvanja. Obrada podataka o ličnosti vršiće se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
  10. Podaci o platnoj kartici Korisnika nisu dostupni Rukovaocu ni u jednom trenutku prilikom vršenja transakcije.
 12. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI PODATAKA
  1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, odnosno bezbednosti iz člana 11, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnika/Posetilaca ukoliko su ispunjeni uslovi iz ove Politike privatnosti i Zakona.
  2. U slučaju povrede podataka, Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika/Posetilaca obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od trenutka saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku, Rukovalac će obrazložiti razloge kašnjenja.
  3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 12.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
    • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika/Posetilaca na koje se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
    • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
    • opis mogućih posledica povrede;
    • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
  4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike/Posetioce.
  5. Obaveštenje Korisniku/Posetiocu iz člana 12.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 12.3.
  6. Rukovalac nije dužan da o povredi podataka o ličnosti obavesti Korisnika/Posetioca u situaciji iz člana 12.4., ukoliko:
    • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
    • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
    • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju je Rukovalac dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.
  7. Ukoliko Korisnik/Posetilac dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.
 13. VREME ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI I NJIHOVO BRISANJE
  1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika/Posetioca.
  2. U slučaju iz člana 13.1. a gde je osnov prikupljanja podataka o Korisniku/Posetiocu iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.
  3. Izuzetno od člana 13.2, Rukovalac neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika/Posetioca, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Rukovaocu u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Rukovalac prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku/Posetiocu čuva, ili ukoliko Rukovalac ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati za vreme dok zakonska obaveza, odnosno legitimni interes postoji, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, odnosno 3 godine u slučaju postojanja legitimnog interesa.
  4. Izuzetno od člana 13.1, Rukovalac će sačuvati podatke Primalaca obaveštenja koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a i obaveštavanja putem telefonskog poziva.
  5. Podaci koji su prikupljeni iz upita/pitanja preko Vebsajta, putem emaila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon prosleđivanja konačnog odgovora od strane Rukovaoca.
  6. Vreme čuvanja u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 4.2, 4.3, i 4.4. detaljno je navedeno u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca kod Rukovaoca iz člana 14 ove Politike privatnosti.
 14. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca iz člana 4 ove Politike privatnosti, kao i evidenciju vansudskih postupaka Lica koja su podneli reklamacioni zahtev, a čiji je zahtev odbijen.
  2. Evidencija se, pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrsi i osnovu obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opisa mera zaštite, kao i forme u kojoj se podaci čuvaju.
  3. Evidencije iz člana 14.1. vode se u elektronskom obliku i čuvaju se trajno, u skladu sa Zakonom.
 15. POVERENIK / NADZORNI ORGAN
  1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povereniku se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, na mejl adresu office@poverenik.rs ili telefonom na broj +381 11 3408 900.
  2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.
 16. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA I LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
  1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi ove Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika/Posetilaca iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici/Posetioci se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:
    • poslovno ime Rukovaoca: DRAGUTIN KOVAČEVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NAĐA, IVANJICA;
    • adresa: Venijamina Marinkovića 70, Ivanjica
    • email adresa: info@brightlyofficial.com
    • radno vreme Rukovaoca: radnim danom: 08:00h – 16:00h; subota i nedelja neradni dani.
  2. Korisnik/Posetilac može da sva pitanja i zahteve u vezi sa svojim pravima šalje u pisanom obliku i potpisane na adresu elektronske pošte Rukovaoca označenu u članu 16.1. Rukovalac će na zahtev Korisnika/Posetioca odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja zahteva produženje navedenog roka.
  3. Da bi Rukovalac zaštitio Korisnika/Posetioca kao titulara ličnih prava, potrebno je da se Korisnik/Posetilac na odgovarajući način identifikuje kao podnosilac prijave, a što će Rukovaocu predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.
  4. U slučajevima iz člana 16.1. Korisnici/Posetioci se mogu obratiti i licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće kontakt podatke:
 17. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Prihvatom ove Politike privatnosti, odnosno pristupom Vebsajtu ili registracijom Naloga na Vebsajtu Rukovaoca, Korisnik/Posetilac potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je to ovim dokumentom propisano.
  2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne i objavljene na Vebsajtu Rukovaoca.
 18. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST
  1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, odnosno odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i GDPR gde je to primenjivo.
  2. Za upravne i sudske postupke, stvarno i mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom navedene države.

U Beogradu,

Za Rukovaoca:

Dragutin Kovačević, preduzetnik