1. Organizator i realizator konkursa:
  Ova pravila sadrže uslove za učešće u konkursu pod nazivom „Giveaway ” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koji se organizuje na zvaničnom Instagram profilu Organizatora konkursa: https://www.instagram.com/brightlyclothes/
  Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je szr Nadja Dragutin Kovacevic pr, Ivanjca: „Organizator”)
 2. Uslovi učešća u Konkursu:
  U konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 16 godina koja su državljani Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

  U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

  Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka”.

  1. Pravila učestvovanja:
  2. Na Instagram profilu https://www.instagram.com/brightlyclothes/ ispod objave koja se odnosi na konkurs, potrebno je:

      • tagovati 2 prijatelja u komentaru ispod objave;
      • lajkovati objavu;
      • obavezno zapratiti profil www.instagram.com/brightlyclothes/

  3. Mehanizam i pravila Konkursa:
  4. Učesnik ima direktan pristup Konkursu putem Instagram.

   Učesnik se prijavljuje na konkurs putem ličnog Instagrama, tako što odgovori na zahtev konkursa (opisan u podtački 2.1.).

   Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom konkursa. Tekst/tagovi koji su postavljeni u komentare biće pregledani od strane Organizatora pre nego što uđu u uži izbor za osvajanje nagrade.

   Sve prijave od strane Učesnika putem ličnog Instagram, biće uzete u razmatranje ukoliko zadovoljavaju uslove iz tačaka 2. i 2.1. ovog Pravilnika, čime ulaze i u izbor za osvajanje nagrade. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instagram profila. Organizator zadržava pravo, ali ne i obavezu da na sve prispele prijave putem Instagram profila reaguje i da ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan ili uvredljiv. Organizator ima diskreciono pravo, ali ne i obavezu da isključi svakog Učesnika ukoliko posumnja u bilo kakvu neispravnu radnju koja se tiče tagovanih osoba u komentaru posta. Pobednik će biti izabran na osnovu kriterijuma slučajno odabranog učesnika putem aplikacije https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker ukoliko je prethodno ispunio zahteve Konkursa

  5. Dobitnik:
  6. Po isteku konkursa dobitnik nagrade biće informisan putem story oznake na Instagramu i objavljeni na Instagram story-ju Organizatora. Nakon što se dobiju njegovi lični podaci, biće direktno kontaktiran od strane Organizatora.
      • Trajanje Konkursa
      Konkurs traje od 15.8.2023 do 20.8.2023.

      • Konkurs počinje 15.08.2023. u 10:00 časova i završava se 20.8.2023. godine u 23:00 časova.

  7. Nagrada
  8. Nagrada konkursa su 3 majice sa sajta www.brightlyofficial.com po izboru a koje su u tom trenutku dostupne na stanju.

 3. Preuzimanje nagrada
  1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram profila https://www.instagram.com/brightlyclothes/
  2. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje Učesnik dostavi, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
  3. Učesnik koji je osvojio nagradu, dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi nagrada bila poslata. tj. kako bi mogao da je preuzme na datoj adresi od strane kurirske službe. Ukoliko bilo koji dobitnik ne reaguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje i ukoliko na taj način bude onemogućeno blagovremeno preuzimanje nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim.
  4. Učesnik preuzimanjem nagrade daje neopozivu saglasnost Organizatoru da objavi njegovo ime i username.
 4. Odgovornost i isključenje odgovornosti
  Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dostavljanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Instagram profila, odnosno ako platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, a time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.
 5. Šta se događa ukoliko ne funkcioniše deo Konkursa?
  Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u nagradnom konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu info@brightlyofficial.com. Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

 6. Ostale informacije
  1. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.
  2. Ova pravila Konkursa dostupna su na vebsajt stranici na eksternom linku: https://brightlyofficial.com/giveaway/
  3. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram, u njemu Instagram ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.
  4. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi info@brightlyofficial.com.
  5. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i saradnici Organizatora koji učestvuju u organizaciji i realizaciji Konkursa.
  6. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Ivanjici.
 7. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:
  1. U svrhu kontaktiranja dobitnika, Organizator će prikupljati sledeće podatke: ime i prezime, email adresu, kontakt telefon i adresu prebivališta.
  2. Dobitnik prijavljivanjem na konkurs daje saglasnost da Organizator lične podatke koji su navedeni u tački 2.1. i tački 7.1. ovih Pravila koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa.

   Lični podaci dobitnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za sprovođenje ovog nagradnog Konkursa, pa se Organizator ovim obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu. Svi zaposleni kod Organizatora su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Dobitnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti dobitnik gubi pravo na nagradu. Dobitnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, dobitnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.